Sığır Süt Yemi
OYALI
19.PR
Ambalaj
Fiziksel Şekli

% 19 Ham Protein 2700 kcal metabolik enerji içeren bu ürün kültür ırkı süt sığırlarından üreticilerin daha fazla ka- zanmasını sağlayan bir yemdir. 

KULLANIM ŞEKLİ

-OYALI SÜT YEM’i ilk defa veriliyor ise 12 gün alıştırılarak verilebilir.

-Doğum sonrası problem yaşamamak için doğumdan 15 gün önce - OYALI SÜT YEM’ine başlanmalıdır.

-Süt verimi orta ve yüksek olan süt sığırlarına verilmelidir. -Kaliteli kab yem ile günde en az 3 öğün verilmelidir.
-Su serbest olarak verilmelidir.

FAYDALARI

-By pass protein ve enerji açısından zengindir.
-Düşük kaliteli kaba yemlerin kullanılmasına olanak sağlar. -Yüksek kaliteli kaba yemlerle süt veriminde artış sağlar. -Vücut kondisyonunu düşürmeden süt verimini artırır. -Yüksek döl verimini sağlar.
-Doğumdan sonra oluşacak kist, sonun düşmemesi,keto

zis süt humması gibi problemleri azaltır. 
 

ASİDOZİS NEDİR?

Gebel olarak kaba yem partikülüne bağlı olarak çıkan, hayvanın yem seçmesine olanak yaratan durumlarda karşılaşılabilir. 
 

-Süt ineklerinde asidozis daha çok doğum sonrasın daki ilk ay içinde ortaya çıkar.

-Hayvanların enerji gereksinimlerinin karşılanması için fazla miktarda kesif yem verilmesi buna etkili bir fak töerdür.

-Günlük 9 kg üzeri kesif yen 2 öğün yemlemede verili yor ise akut asidoz riski artar.

-Akut asidozistde rumen pH’sı 5’in altına düşer. -Şiddetlivakalarda fizyolojik fonksiyonlar bozulabilir ve

ölüm de görülebilir. 
 

ASİDOZİS BELİRTİLERİ

-Süt veriminde düşme
-Süt yağında düşme
-Uygun enerji alımına rağmen kötü kondüsyon -Yem ayıklama
-Açıklanamayan ishal
-Ayak problemleri vakalarıdır. 

 

VERİM ARTIRICI ÖNERİLER

-Sağmal ineklerde gün ışığı ile birlikte 16 saat aydınlat ma yapılmalı

-Yazın serin saatlerde yemleme yapılmalı
-Yemlikler sık sık karıştırılarak hayvanların yem yemesi 
sağlanmalı.